Μέτρα στήριξης του κλάδου του τουρισμού, των επιχειρήσεων του πολιτισμού, καθώς και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία προβλέπονται μέτρα στήριξης του κλάδου του τουρισμού, των επιχειρήσεων του πολιτισμού, καθώς και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Ιανός».

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της υπό ψήφιση τροπολογίας, ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

– Δύναται να παραταθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2020 (έληξε 30/09/2020) η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, στους εργαζόμενους και εργαζόμενους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν, μετά την επαναπρόσληψή τους, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, λόγω απασχόλησής τους το 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων αντίστοιχα.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της υπό ψήφιση διάταξης.

– Καταβάλλονται για το έτος 2020 στους εργαζόμενους ξενοδοχειακού κλάδου δωδεκάμηνης λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί εντός του 2020, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

– Για το ίδιο χρονικό διάστημα, προσδιορίζεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργοδότες του ποσού που χορηγείται ως αποζημίωση αποδοχών αδείας για κάθε εργαζόμενο κατά περίπτωση, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας διέπεται από ειδικό καθεστώς κατά τα ειδικώς οριζόμενα (ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου, μη συμψηφιζόμενο με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, κλπ).

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των ανωτέρω, μέσω και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

– Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις-εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας με περισσότερους από 50 εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου.

Το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 15% της εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης του έργου.

Δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης:

– η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί, είναι άκυρη,

– η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων,

– η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και

– η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ορίζεται η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και προβλέπεται η συγκρότηση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιτροπής για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Καθορίζονται με ΚΥΑ η διαδικασία, ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης επιχειρήσεων-εργοδοτών, κλπ.

– Τίθενται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Συγκεκριμένα:

α. Καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020 οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

β. Καθορίζονται με ΚΥΑ ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπά θέματα, για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.

Καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό τον όρο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στις επιχειρήσεις:

– θεάτρου, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων, σταθερό ποσό 10 ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, εφόσον τελούν εν λειτουργία είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές,

– κινηματογράφου σταθερό ποσό τεσσάρων ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά προβολή για τρεις μήνες και για 40 παραστάσεις ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον τελούν εν λειτουργία είτε 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές.

– Καταβάλλεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από τις 18 έως και τις 29.9.2020, από επιχείρηση-εργοδότη που δραστηριοποιείται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επ’ αυτού του ποσού από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των δικαιούχων καλύπτεται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ως άνω αποζημίωση ειδικού σκοπού διέπεται από ειδικό καθεστώς κατά τα ειδικώς οριζόμενα (ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου, μη συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, κλπ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »