Εφορίες τέλος
Ηδιαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και εκκαθάρισης δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων μπορεί να μην απαιτεί πλέον μετάβαση των φορολογουμένων στις αρμόδιες ΔΟΥ, όμως εξακολουθεί να αποτελεί έναν γραφειοκρατικό «γολγοθά» για τους περισσότερους.

Ο λόγος είναι ότι μαζί με τις δηλώσεις πρέπει να συνυποβάλλονται δεκάδες δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 20 και μέχρι να συγκεντρωθούν από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες κι από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να χρειαστεί να περάσουν πολλές εβδομάδες.

Χαρτούρα…
Με τη νέα διαδικασία, η οποία καθιερώθηκε πρόσφατα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, για τη διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων που αφορούν σε κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων, οι υπόχρεοι μπορούν να αποστέλλουν τις δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ταχυδρομείων είτε κατόπιν σκαναρίσματος μέσω e-mail, στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής των δηλώσεων και των δικαιολογητικών. Ομως η υποχρέωση των φορολογουμένων να αναζητήσουν, να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν μαζί με τις δηλώσεις πλήθος από δικαιολογητικά έγγραφα (αντίγραφα συμβάσεων, αντίγραφα αποφάσεων, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.) δεν άλλαξε. Συνολικά έως και 21 δικαιολογητικά μπορεί να χρειαστεί να… στριμωχτούν μέσα στο φάκελο που θα αποσταλεί στη ΔΟΥ μαζί με τη δήλωση ή να σκαναριστούν ένα προς ένα, σελίδα σελίδα, μαζί με τη δήλωση για να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ μέσω e-mail.

Τα βήματα
H διαδικασία η οποία ακολουθείται πλέον προβλέπει, αναλυτικά, τα ακόλουθα «βήματα»:

1 Αναζήτηση και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2 Υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου με βάση τα τυποποιημένα φύλλα υπολογισμού που προβλέπεται να συμπληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού (αντικειμενικών τιμών ζώνης, τιμών εκκίνησης, αντικειμενικών αξιών γης κ.λπ.).

3 Συμπλήρωση της απαιτούμενης δήλωσης με τη βοήθεια συμβολαιογράφου ή λογιστή.

4 Τοποθέτηση των δικαιολογητικών, των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε φάκελο και αποστολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σκανάρισμα των δικαιολογητικών, των φύλλων υπολογισμού και της δήλωσης, σελίδα σελίδα, και στη συνέχεια ηλεκτρονική αποστολή στη ΔΟΥ μέσω e-mail.

5 Παραλαβή των δικαιολογητικών, των φύλλων υπολογισμού και της δήλωσης από την αρμόδια ΔΟΥ και καταχώρισή τους στο βιβλίο δηλώσεων ή στο πρωτόκολλο. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της ΔΟΥ.

6 Ελεγχος της πληρότητας του φακέλου ή των αρχείων των υποβληθεισών ηλεκτρονικά δηλώσεων και συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση ελλείψεων απαιτούμενων δικαιολογητικών ή μη συμπλήρωσης πεδίων της δήλωσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης, αναρτάται στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του υπόχρεου, στο λογαριασμό του στο σύστημα TAXISnet, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φυσικού φακέλου ή την ηλεκτρονική παραλαβή των αρχείων της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, πρόσκληση, προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση ή την αίτηση είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη. Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η δήλωση ή η αίτηση είτε θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά περίπτωση.

7 Εκκαθάριση της δήλωσης και έκδοση πράξεως προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικού) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης», οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου αναρτώνται ή επισυνάπτονται κατά περίπτωση στη θυρίδα του φορολογουμένου στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του myTAXISnet, είτε υπογεγραμμένα ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις ΔΟΥ Α’ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan). Σε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης ή της αίτησης αναρτάται ή επισυνάπτεται η πράξη απόρριψης ή ενημερώνεται ο φορολογούμενος κατά περίπτωση.

8 Επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία από την αρμόδια ΔΟΥ εντός εξήντα (60) ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών. Εφόσον η ΔΟΥ διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, αναρτά στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του υπόχρεου στο myTAXISnet πρόσκληση για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός της ως άνω προθεσμίας, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα και ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εντολής ελέγχου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »