0
Νομοσχέδιο 26 άρθρων το οποίο περιλαμβάνει αφενός εισαγωγή πλαισίου της τηλεργασίας στο Δημόσιο και αφετέρου αλλαγές στην αξιολόγηση και άλλα πεδία κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Μάκης Βορίδης
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, απώτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι ”η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες” (μέρος α΄). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προβλέπεται πως χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο. Επίσης, η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι παραπάνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.

Αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους. Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν πως το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Με άλλες διατάξεις (μέρος β΄), αντιμετωπίζεται μια σειρά θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης των υπαλλήλων και την προθεσμία άσκησης ένστασης από αυτούς, στη γραμματειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, στις αποδοχές των δημοσιογράφων των Ο.Τ.Α. Και στον διορισμό συγγενών αποβιωσάντων υπαλλήλων του Δημοσίου κατά και εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους κλπ.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο Βορίδη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην τηλεργασία στο Δημόσιο Τομέα και το δεύτερο μέρος σε διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Τομέα, του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης, το ΥΠΕΣ και τους ΟΤΑ.

Μέρος α’: Τηλεργασία στο Δημόσιο Τομέα
1. Σκοπός
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Αντικείμενο
Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος για τηλεργασία εκ μέρους των υπαλλήλων και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και του περιεχομένου της.

3. Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος οι παρακάτυω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Τηλεργασία: Μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας στο πλαίσιο της οποίας ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εκτελεί τα καθήκοντά του χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως,

β) Τηλεργαζόμενος: Ο παρέχων εξ αποστάσεως εργασία μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

γ) Φορέας: Περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

4. Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Εξαιρούνται πάντως του πεδίου εφαρμογής το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

5. Αρχές τηλεργασίας
Οι αρχές που διέπουν τον θεσμό της τηλεργασίας είναι:

α) Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόμενο και δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή.

β) Αρχή της ίσης μεταχείρισης: Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές εφαρμόζονται.

γ) Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο φορέας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τηλεργαζόμενο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

δ) Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: Ο φορέας σέβεται την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόμενου. Σε περίπτωση που τεθεί οποιοδήποτε είδος συστήματος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου που υπηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

6. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Ο φορέας, με τη συνδρομή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, είναι υπεύθυνος να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει τους τηλεργαζόμενους στην εφαρμογή των διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την πρόσβαση στο δίκτυο, ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

α) διασφαλίζει ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης σε πόρους πληροφοριακών συστημάτων του φορέα,

β) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση,

γ) διασφαλίζει τη σύνδεση σε υπολογιστικά συστήματα του φορέα μέσω υπηρεσίας “απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας” μόνο μέσω σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου με κρυπτογραφημένη και προστατευμένη δρομολόγηση δεδομένων,

δ) εγκαθιστά ασφαλές πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης με ισχυρό κωδικό στη συσκευή τηλεργασίας που χρησιμοποιεί ο τηλεργαζόμενος, όταν ο τελευταίος συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου και ε) διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η χρήση αρχείων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπηρεσίες προσωπικής διαδικτυακής αποθήκευσης των τηλεργαζόμενων.

Ο τηλεργαζόμενος υποχρεούται να κάνει αποκλειστική χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.

Για τη χρήση τερματικής συσκευής και αποθηκευτικών μέσων, με επιμέλεια του φορέα εγκαθίσταται στην τεχνολογική συσκευή της τηλεργασίας σύστημα εναντίον των ιών (antivirus) και “τείχος προστασίας” (firewall). Ο φορέας επιμελείται:

α) την τακτική ενημέρωση των προαναφερόμενων συστημάτων,

β) την εγκατάσταση των πλέον πρόσφατων ενημερώσεων του λογισμικού εφαρμογών και του λειτουργικού συστήματος στη συσκευή της τηλεργασίας,

γ) τη χρήση των πλέον πρόσφατων εκδόσεων προγραμμάτων πλοήγησης στο διαδίκτυο από τον τηλεργαζόμενο με τη μη τήρηση ιστορικού ή τη διαγραφή του μετά το πέρας της τηλεργασίας,

δ) τον διαχωρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την τηλεργασία στη συσκευή της τηλεργασίας, και ε) τη χρήση διαδικασιών κατάλληλης κρυπτογράφησης και διαδικασιών λήψης αντιγράφων αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συστημάτων λήψης και εγγραφής κινούμενων εικόνων του τηλεργαζόμενου (κάμερα) που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή τηλεργασίας, κατά τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων και για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόμενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστημα, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της εργασίας που παρέχει ο φορέας και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

Για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο φορέας χρησιμοποιεί πλατφόρμες που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και προστασία του συνδέσμου της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση που ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ως άνω παραγράφων, η τηλεργασία δεν αρχίζει ή διακόπτεται.

Πριν την έναρξη της τηλεργασίας, με ευθύνη του φορέα, διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας
Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.

Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

8. Χρονικά όρια τηλεργασίας
Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους.

Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι παραπάνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.

Αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους.

9. Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας
Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση Αυτοτελών Τμημάτων.

10. Ωράριο τηλεργασίας
Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί.

11.Τόπος παροχής τηλεργασίας
Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης του φορέα.

Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

12. Σταθμός Τηλεργασίας
Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολονική συσκευή (εφεξής “Σταθμός Τηλεργασίας”) και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο. Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή η καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.

Ο Σταθμός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρησιμοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Ο φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του Σταθμού Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες προϋποθέσεις εργονομίας και ασφάλειας.

13. Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας
Στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Η παραπάνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου του οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την γνωστοποίησή της σε αυτόν.

14. Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας
Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί. Στο αίτημα του υπαλλήλου αναφέρονται:

α) ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και

β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.

Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου του εκάστοτε Τμήματος, γνωστοποιεί, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή του επί του αιτήματος του εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία στον άμεσα Προϊστάμενο του και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και ελέγχει την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας.
Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.

15. Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος περί τηλεργασίας, γνωστοποιείται εγγράφως στον τηλεργαζόμενο το σύνολο των εξής πληροφοριών:

α) ο τόπος παροχής της τηλεργασίας,

β) τα χρονικά όρια της τηλεργασίας,

γ) ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας εξοπλισμός (Σταθμός Τηλεργασίας), οι όροι χρήσης αυτού και τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, οι περιορισμοί στη χρήση του και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών,

δ) ο τρόπος και τα μέσα ελέγχου και καταγραφής του ημερήσιου χρόνου εργασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

ε) οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16. Περάτωση τηλεργασίας
Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών.

17. Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων
Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα.

Οι τηλεργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι γενικοί κανόνες πρόληψης και ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που διαχειρίζονται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση εχεμύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων ο τηλεργαζόμενος λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.

Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

18. Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου
Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

19.Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των τηλεργαζόμενων και τρίτων φυσικών προσώπων, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την προστασία των δεδομένων κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να αναπροσαρμόζονται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας εξειδικεύονται τα αναφερόμενα προβλήματα υγείας και δύναται να τροποποιούνται τα οριζόμενα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω προβλημάτων υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα χρονικά διαστήματα έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των θέσεων εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεση της υπό καθεστώς τηλεργασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό 50% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω οργανικής μονάδας, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και ιδίως τα τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά πρότυπα για τη διαχείριση της τηλεργασίας από τις υπηρεσίες με γνώμονα τη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.

ΜΕΡΟΣ Β’: Διατάξεις ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα, τομέα Μακεδονίας-Θράκης το ΥΠΕΣ και ΟΤΑ
20. Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης
Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστημα διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης. Στην περίπτωση υποβολής της ένστασης εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, αυτή την προωθεί στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.”.

21. Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, λειτουργεί σε τρία τμήματα και αποτελείται από:

α) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έξι Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) δύο εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με δύο αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,

δ) τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα, με αναπληρωτή του άλλον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους πριν από την έναρξη της θητείας με απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συμβούλιο μετέχει ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, οριζόμενος με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειμένου για υπαλλήλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και

ε) δύο προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση.

στ) Δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.

ζ) Δύο εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.

Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται με τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης με την απόφαση ορισμού μελών.”.

22. Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α
Στις περιπτώσεις που για τις προβλεπόμενες θέσεις προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα πλαίσια και τις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι. Το παρόν καταλαμβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις θέσεις αυτές.

23. Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου
Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά:

α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) τα τέκνα του θανόντος,

γ) οι γονείς του θανόντος,

δ) τα αδέρφια του θανόντος.

Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

24. Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
Τα πειθαρχικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και των πειθαρχικών διαδικασιών. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται επιπλέον να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση και για την εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τόσο για τις τυπικές μορφές πειθαρχικής προδικασίας όσο και για τις πειθαρχικές υποθέσεις, όσοι έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, οι έχοντες πρόσβαση στη βάση δεδομένων, τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, ο χρόνος τήρησής τους, τυχόν στάδια έναρξης λειτουργίας της, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτής.

25. Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών
Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή των μισθωμάτων για το οικονομικό έτος 2020 που βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών.

26. Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Οι ορεινοί Δήμοι, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »