Τεκμήριο και οι γονικές παροχές άνω των 300 ευρώ

Αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, αγορά μετοχών, σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων, δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα, απόκτηση πρώτης κατοικίας, αγορά κινητών πραγμάτων όπως πίνακες ζωγραφικής, επίπλων ή κοσμημάτων άνω των 10.000 ευρώ ακόμη και γονικές παροχές σε χρήμα άνω των 300 ευρώ τον χρόνο.

Αποτελούν όλα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Δηλώνονται υποχρεωτικά στη φορολογική δήλωση και αν ο φορολογούμενος δεν τα καλύπτει με τα εισοδήματά του τότε θα φορολογηθεί για τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και τεκμαρτών εισοδημάτων.

Στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2020 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ποσά που δαπάνησαν το προηγούμενο έτος για:

Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων (κωδικός 719-720).
Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών (κωδικός 721-722).
Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.  Στα κινητά πράγματα μεγάλης περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ.. (κωδικοί 723-724).
Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας. (κωδικός 743-744).
Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές (κωδικός 743-744).
Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.  Ως τεκμήριο λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα αγοράς, δηλαδή το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό (κωδικός 735-736).
Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, δηλαδή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται και τα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις που χορηγούν εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν (κωδικός 759 -760).
Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κλπ. (κωδικός 725-726).
Αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τεκμήριο θεωρείται το σύνολο των  χρημάτων που δαπάνησε ο φορολογούμενος εντός του προηγούμενου έτους για να εξοφλήσει τοκοχρεολυτικές δόσεις στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων που έλαβε από τις τράπεζες (κωδικός 727 – 728).


Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δικαιολογούνται από ανάλογα εισοδήματα των φορολογουμένων. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται ανάλογα με την πηγή προέλευση της, είτε με την κλίμακα μισθωτών, είτε με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »