Σε ανακοίνωση του Δημάρχου Αιγιαλείας, που συνιστά απάντηση στην αντιπολίτευση για το θεμα των απορριμμάτων, αναφέρεται:

“Επειδή έχουν γίνει αναληθείς και ασαφείς αναφορές σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, η Δημοτική Αρχή κρίνει σκόπιμο για αποσαφήνιση της πραγματικότητας να διευκρινίσει τα εξής:

Η Δημοτική αρχή όταν ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου μας, αναγκάστηκε να μεταφέρει μεγάλο όγκο απορριμμάτων που βρίσκονταν στους δρόμους του Δήμου μας, με την τιμή που είχε καθορίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε διαγωνισμός και κατόπιν προσπαθειών της Δημοτικής αρχής που καρποφόρησαν, επετεύχθη μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κοζάνη που ήταν ο μοναδικός τότε αποδέκτης, κατά ποσοστό 20%.

Τον Μάρτιο του 2020 η δημοτική αρχή προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει με τον πλέον διαφανή τρόπο το θέμα της μεταφοράς για την επόμενη τριετία, αποφάσισε να διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό, ακολουθώντας μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία ελέγχεται απόλυτα από το Δημόσιο και τα αρμόδια όργανά του (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και Ελεγκτικό Συνέδριο).

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και στο τελικό στάδιο των οικονομικών προσφορών δόθηκαν δύο προσφορές, η μία προσέφερε έκπτωση 30% και η άλλη έκπτωση 1%.

Η Δημοτική Αρχή δια της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια να επιλέξει την συμφερότερη για τον Δήμο προσφορά, επέλεξε αυτή που είχε δώσει έκπτωση 30%.

Η άλλη εταιρεία, ως έχουσα έννομο συμφέρον, προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. Η προσφυγή της έγινε δεκτή, καθώς και οι ισχυρισμοί της περί αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης από την άλλη εταιρεία με την μεγάλη έκπτωση, επειδή η τελευταία δεν προσκόμισε ως όφειλε, στοιχεία που να δικαιολογούν την προσφορά της.

Εκδόθηκε απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, η οποία ακυρώνει την αρχικά ληφθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υποχρεώνει τον Δήμο, να συνάψει σύμβαση με την προσφεύγουσα εταιρεία.

Με αυτά τα δεδομένα η Δημοτική Αρχή, καλείται να συνάψει σύμβαση με την οποία θα εξασφαλίσει με τον πλέον ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο την βέβαιη μεταφορά των απορριμμάτων.

Μας ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να μην υπογραφεί η άνω σύμβαση και να οδηγηθούμε σε ακύρωση του διαγωνισμού.

Μία τέτοια ενέργεια θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου, αφού η διαδικασία είναι καθόλα νόμιμη και διαφανής.

Αν αποβάλουμε την προσφεύγουσα εταιρεία θα αντιμετωπίσουμε μετά βεβαιότητος την προσφυγή της στα Δικαστήρια που θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με ολόκληρο το ποσό των διαφυγόντων κερδών της.

Είναι ψευδής ο ισχυρισμός της αντιπολίτευσης ότι ανατέθηκε η μεταφορά των απορριμμάτων σε ιδιωτική εταιρεία με έκπτωση 1%.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε υπογράψει καμία σύμβαση. Έγινε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός που υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επομένως δεν έγινε καμία απευθείας ανάθεση σε καμία εταιρία.

Επίσης αναληθής είναι ο ισχυρισμός ότι στον διαγωνισμό τέθηκε ως μοναδικός προορισμός η Κοζάνη, ενώ η Δημοτική Αρχή είχε εξασφαλίσει και πιο κοντινά σημεία εναπόθεσης.

Η αλήθεια είναι ότι, δεν είναι τίποτα σίγουρο σε σχέση με τους χώρους υποδοχής στον επόμενο χρόνο και η Δημοτική αρχή προσπαθεί καθημερινά γι’ αυτό, όμως, στην Διακήρυξη αναφέρεται ρητά ότι η προσφορά του αναδόχου ανά χιλιόμετρο, θα ισχύει για οποιαδήποτε απόσταση και ενδεικτικά αναφέρονται οι αποστάσεις της Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λαμίας, Θήβας, Βόνιτσας, Άμφισσας, κ.λ.π.

Αναληθής είναι και ο ισχυρισμός ότι θα δαπανηθεί το σύνολο του δεσμευμένου ποσού σε κοντινότερους προορισμούς.

Η αλήθεια είναι ότι η δέσμευση κονδυλίου 1.590.000 ευρώ, ανά έτος, δεν σημαίνει και χρησιμοποίηση του ποσού αυτού, αφού θα διατεθούν μόνον τα ποσά που είναι απαραίτητα για την μεταφορά σε έκαστο χώρο εναπόθεσης, που ευελπιστούμε να είναι κοντινός σε εμάς.

Σημειωτέον ότι οι πιο κοντινοί και προς το παρόν χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων εξασφαλίστηκαν με αγώνα από τη σημερινή δημοτική αρχή παρά τα εμπόδια της αντιπολίτευσης και τις ενδόμυχες επιδιώξεις της.

Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπόλαιοι αν δεν έχουν δόλο και η Δημοτική Αρχή επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προστασία της από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι από το Νόμο καθορίζονται οι αρμοδιότητες εκάστου οργάνου. Κανένας δεν δικαιούται να υποκαθιστά το Νομοθέτη, αντίθετα έχει χρέος συμμόρφωσης στους Νόμους. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας, σχετικά με την από 25-11-2020 αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ. Σ. των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ. Σ. με θέμα την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του παραπάνω έργου μεταφοράς 50.000 τόνων απορριμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4623/19 προβλέπεται ρητά ότι, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής των δήμων είναι μεταξύ άλλων η κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες (άρθρο 3, περ.1,εδάφιο θ του ν.4623/19), σύμφωνα δε με το άρθρο 65 του ν.3852/10 όπως εξακολουθεί να ισχύει, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Ειδικότερα το συγκεκριμένο θέμα, κατά τα ανωτέρω, αφορά σε δέσμια αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής, η οποία συνεδρίασε και έλαβε απόφαση επ’ αυτού.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι η παραπάνω απαίτηση της αντιπολίτευσης, είναι εκτός πλαισίου νομιμότητας και επομένως άνευ ουσίας. Είναι προφανές ότι έγινε για λόγους εντυπωσιασμού.

Κατανοούμε την αγωνία της αντιπολίτευσης λόγω της επιτυχίας της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους τομείς και βεβαίως στην καθαριότητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε όλοι υποχρέωση να διασφαλίσουμε το υπέρτερο συμφέρον του Δήμου που δεν είναι άλλο από ένα Δήμο καθαρό απ’ άκρη σ’ άκρη.

Δεν δικαιούμαστε να ακροβατούμε ούτε βέβαια να συκοφαντούμε και να λαϊκίζουμε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Καλούμε τους συμπολίτες να εμπιστευτούν τους χειρισμούς της Δημοτικής αρχής που μοναδικό στόχο έχουν την επίλυση του χρόνιου και οικονομικά δυσβάσταχτου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας την αυτονόητη και επιβεβλημένη καθαριότητα του Δήμου μας. Συνεργαζόμαστε με του αρμόδιους φορείς για την οριστική επίλυση του προβλήματος αφού το πλαίσιο που κινούμαστε για την οριστική λύση έχει διαμορφωθεί στη φάση του Εθνικού σχεδιασμού ενώ τώρα είμαστε στη φάση του Περιφερειακού σχεδιασμού.

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι επιτέλους το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά.

Τέλος επειδή η υπόθεση των απορριμμάτων είναι πράγματι σοβαρή δεν πρόκειται να την αφήσουμε στα χέρια εκείνων που και χρέη μας άφησαν και σκουπίδια”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Translate »